Şeyh Seyyid Mahmud Usta Efendi

       Şeyh Seyyid Hocazade Mahmud Efendi H.1270 M.1863 tarihinde Kayseri ili, İncesu İlçesine bağlı Kızılviran Kasabası’nda dünyaya geldi. babası Şeyh Seyyid Mahmud Efendi, annesi Ayşe Hanımdır. Babasının yanında dini ilimleri tahsil etmiş, kısa dönem Kayseri medreselerinde bulunmuş ve İncesu’daki tarihi Kara Mustafa Paşa Medresesinde eğitim görmüştür. İncesu ilçesinde bulunan Şeyh Seyyid Muhammed Emin bin İbrahim efendinin tekkesinde kalmış ve ondan Nakşibendiyye Tarikatının İcazetini almıştır.                                   
              Medine ‘de bulunan Şeyh Ahmed bin Allame Rıdvan’dan Delailu’l –Hayrat okumuş ve icazet almıştır. Şeyh Hocazade Mahmud Efendi H.1330 M. 1911 tarihlerinde Kayseri Hacılar ilçesinde bulunmuş ve bu dönemde Abdullah Dağıstani ile karşılıklı mektuplaşmışlardır. 24 Recep 1330 M.1911 tarihli bir mektubunda Şeyh Hazretleri Abdullah Dağıstani’nin mektubuna cevaben Hacılar Nahiyesi’nde çeşitli dini görevlerde bulunduğunu belirtmiştir.              
              Şeyh Hocazade Mahmud Efendi o dönemde yörenin en meşhur yapı ustası idi. Bu nedenle soyadı kanunuyla birlikte ailesine “ Usta” soy ismi verilmiştir. balkan Harbi’nin patlak vermesi akabinde Şeyh hazretlerinin çocukları cephelere gitmiş, oğlu Mahmud Efendi Balkan harbinde şehit düşmüştür. Milli mücadele yıllarında orduya silah ve erzak sevkıyatında da bulunan Şeyh Hazretleri H.1349 M. 1931 senesinde ahirete irtihal etmiştir. Kabri şerifleri Kızılören Kasabası’nda bulunmaktadır.
17 Zilhicce 1320 Tarihli Delâilu’l-Hayrat İcazetnâmesî  
1. Şeyh Seyyid Muhammed bin Muhammed el-Cezulî [Marakeş]          (Cezuliyye Kolu Piri ve Delailu’l-Hayrat Müellifi) H. 890 M. 1485
2. Şeyh Seyyid Abdülaziz Tiba’
3. Şeyh Seyyid Ahmed bin Musa es-Semlâlî
4. Şeyh Seyyid Ahmed bin Ebu’l-Abbas et-Tamagî
5. Şeyh Seyyid Abdülkadir el-Fasi
6. Şeyh Seyyid Ahmed el-Makarrî
7. Şeyh Seyyid Ahmed bin el-Hacı
8. Şeyh Seyyid Muhammed bin Ahmed bin Ahmed el-Müsnî
9. Şeyh Seyyid Muhammed bin Seyyid Ahmed el-Hadorî
10. Şeyh Ali ibn-i Yusuf el-Harirî el-Medenî
11. Şeyh Seyyid Ahmed ibn-i Merhum Seyyid Allame Rıdvan (Medine)
12. Şeyh Seyyid Hocazade Mahmud Usta Efendi [Kızılviran] H.1349 M.1931

Schreibe einen Kommentar