Şeyh Kumari Hz.lerin Türbesi

Şeyh Seyyid Ahmed Kumari Hz

700 YILLIK KADİRİ KARAKİLİSE ZAVİYESİ
(BEŞYÜZ YILLIK ŞEYH SEYYİD AHMED KUMARİ TÜRBESİ )
Şeyh Kumari Hz.lerin Türbesi
Mogol katliamından kaçarak 13.yy ortalarına doğru Kızılören Kasabası havalisine yerleşen es-Seyyid Muhammed el-Kadiri hazretlerinin Kabilesine mensub olan Şeyh Seyyid Ahmed Kumari hazretleri M.1400-1490 (H. 800-900) yılları arasında O gün Kara Kilise bugün ise Boyun, Kilise içi denilen yerde (Armutluk mevkii’de) yaşamış ve vefatını müteakip Kızılören’in güneyindeki Gökdağı eteklerinde şeyhliğinde bulunduğu zaviyesi yakınlarına defnedilmiştir.
Şeyh Ahmed kumari hazretlerinin vefatını müteakip kabri üzerine bir türbe inşa edilmiş ve bu türbeye çesitli meşrutalar bina edilmiştir ve yine bugünkü Armutluk ve çevresinde bulunan bazı tarlaların gelirleri de bu tekke ve bu türbenin giderleri için vakfedilmiştir.[1]
Şeyh Seyyid Muhammed el-Kadiri’nin torunları yörede Karakilise olarak bilinen Romalılardan kalma Kiliseyi tekkeye çevirerek insanları irşada başlamış, Şeyh Ahmed Kumari Hazretleri de zamanla bu tekkeye şeyh olmuştur. Bu kadiri tekkesinde daima meskun kimseler bulunmakta idi.[2]
Halkın irşadı için çalışan Şeyh Ahmed Kumari hazretlerinin tekkesine ait çeşitli vakıf gelirlerinin olduğunu arşiv belgelerinden öğrenmekteyiz.[3] Şeyh Ahmed ve Şeyh Mehmet isimli kimseler M.1440 tarihinde yine bu zaviyede hizmet görmüşler ayrıca bu kimseler ve aileleri padişahın fermanıyla avarız vergisinden muaf tutulmuşlardır.[4]
Şeyh Ahmed Kumari’nin vefatından sonra kimlerin tekkenin şeyhliğinde bulunduğu, kesin olarak tesbit edilememiş ise de yine arşiv vesikalarından Şeyh Ahmed’in veya Şeyh Mehmet’in veya Şeyh Budak’ın veya Kızılören’de yaşayan diğer bir Şeyh Ahmed’in tekkenin başında bulunduğunu öğrenmekteyiz.[5]
M.1698 (H.1110) tarihinde Şeyh Ahmed Kumari Tekkesinde Hacı Abdi isimli biri ve Ondan sonra ise M.1708 (H.1115) senesinde Seyyid Üveys isim diğer bir kişi Tekkenin şeyhliğinde bulunmuştur. Ayrıca Seyyid Hazretlerinin vakıfının kayıtlarından Seyyid Ahmed Kumari hazretlerinin çocuklarının vakfın tevliyetinde bulunduğunu ve buradan hisse aldıklarını öğrenmekteyiz.[6]
Zamanla Şeyh Ahmed Kumari hazretlerinin kabri hariç türbesi, tekkesi, bunların meşrutaları ve vakıf arazileri ortadan kalkmıştır. Şeyh Ahmed kumari hazretleri devrinin büyük velisi idi. Allah (c.c)’a yakınlıkta ileri makamlara ulaşmıştı. Hakkında rivayet edilen kerametlerden biri şu şekildedir; Seyyid Ahmed Kumari Hazretleri tarlasını sürerken rivayete göre ormandan gelen bir arslanı çifte koşardı.
Yüz yıllar boyunca insanlar Şeyh Ahmed Kumari hazretlerinin Kabrinden feyiz aldı. Nice kimseler onun kabrinde şifa buldu. Yaklaşık 500 yıldır yöre halkı darda kaldıklarında, kuraklığa ve salgın hastalıklara mübtela olduklarında, ihtiyaçlarının karşılanıp dualarının kabul edilmesi için onun kabrine gidip dua ederler. Dedelerimiz rahmet duası için bu türbeye giderlerdi. Bizler de darlık zamanlarında bu türbede dualar ettik. Allah-u zü’l-Celal’in birçok rahmetine mazhar olduk.

Şeyh Kumari Hz.lerin Türbesi
Türbe Efendi Hz lerinin cabaları neticesinde 2006 yılında hayırsever tarafindan (Allah cc hayrını kabul eylesin) restore edilmiş ve ziyarete acılmıştır.

[1] BOA İbnül-Emin Tasnifi Vakıf Sıra No: 4043
[2] BOA TTD 976 s. 116-117
[3] KŞS No: 171 s. 304,305
[4] BOA MAD s. 72a
[5] BOA TTD 33 s.116,117, 122, BOA MDD 20 s. 72
[6] VGM ŞD:450 sr:32

 

Schreibe einen Kommentar